Úsmev ako dar

"Vážime si, že nás značka Orbit oslovila, aby sme sa zapojili do kampane, ktorá pomôže ohrozeným deťom. Sociálny marketing považujeme za jeden z najefektívnejších nástrojov firemnej a individuálnej dobročinnosti. Preto veríme, že kampaň „Oplať úsmev“ urobí radosť nám všetkým - z darovania aj z úsmevov detí, ktorým spoločne pomôžeme," komentuje spoluprácu PhDr. Mária Soboličová, PhD., manažérka pre fundraising Úsmev ako dar.

Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci krízovým rodinám.  Zameriava sa na podporu detí v detských domovoch, na prácu s ohrozenou rodinou, vzdelávanie a sprevádzanie náhradných rodín a pomoc mladým dospelým po odchode z detského domova. 

Svoju víziu „...aby každé dieťa malo rodinu“ prakticky a odborne presadzuje už 25 rokov. Prvoradým záujmom organizácie Úsmev ako dar je skvalitniť život detí v ohrozených rodinách a náhradnej starostlivosti, o čo sa usiluje ako na individuálnej, tak na celospoločenskej úrovni..

Spoločnosť Úsmev ako dar uznáva a rešpektuje dôstojnosť každého človeka, a to od jeho počatia. Pri svojich aktivitách
má vždy na zreteli najvyšší záujem dieťaťa. Rodinu chápe ako prirodzené prostredie pre život dieťaťa, a nezabúda ani na význam širšieho príbuzenstva. S veľkou úctou pristupuje k ľuďom, ktorí sa starajú o dieťa mimo biologickej rodiny a napĺňajú jeho potreby. Rešpektuje právo dieťaťa spolupracovať na rozhodnutiach, ktoré sa ho bytostne týkajú. Váži si všetkých svojich členov, zamestnancov a dobrovoľníkov.

Značka Orbit bude v rámci kampane vzdelávať deti i sociálnych pracovníkov v oblasti dentálnej hygieny a zabezpečí potrebné vybavenie pre starostlivosť o zdravý úsmev v podobe dentálnych balíčkov, s cieľom prispieť k zdravému úsmevu čo najväčšieho počtu detí teraz aj v budúcnosti.

Viac na www.usmev.sk